Navigace

HISTORIE

 • Podle ústního sdělení pamětníků se v obci myslivost provozovala již za První republiky. Právo myslivosti bylo vázáno na vlastnictví půdy podle tehdy platného zákona o myslivosti z r.1849. Protože v té době nevlastnil nikdo v obci zákonem požadovaných 115 ha honebních pozemků pro vytvoření honitby, bylo založeno Honební společenstvo (= dobrovolné sdružení vlastníků honebních pozemků) a uznána tzv. obecní honitba. Kolik občanů se myslivosti v té době věnovalo není známo, ale předpokládá se, že to byli větší majitelé půdy (sedláci) a také místní živnostníci.

 • Po r.1945 byla honitba pronajata soukromé osobě (MVDr. Somer z Opavy)

 • V r.1951 byla v Hněvošicích založena Myslivecká společnost (Lidová myslivecká společnost), protože podle tehdy platného zákona o myslivosti (č.225/1947 Sb.) z pronájmu honiteb byli vyloučeni jednotlivci. Myslivecká společnost měla 6 členů – 4 místní, 2 z Opavy.

 • Zákonem č.23/1962 Sb., o myslivosti bylo právo myslivosti odloučeno od vlastnictví honebních pozemků – to příslušelo organizacím (Státní statky, Státní lesy, JZD) – honitby byly pronajímány pouze mysliveckým sdružením. To znamenalo zánik Honebního společenstva a změnu názvu Myslivecké společnosti na Myslivecké sdružení. Minimální výměra honitby byla 500ha. Členové Myslivecké společnosti se stali členy Mysliveckého sdružení – v té době celkem 7 členů, výměra honitby 560ha.

 • Myslivecké sdružení Hněvošice zaniklo k 31.3.1977. Od 1.4.1977 vzniklo Myslivecké sdružení Zátiší Hněvošice sloučením bývalých Mysliveckých sdružení Hněvošice, Služovice a Kobeřice. Byla tak vytvořena honitba o výměře 2040 ha a s 50 členy (trend tehdejší doby – tvorba velkých honiteb).

 • Zákonem č.270/1992 Sb., o myslivosti bylo právo myslivosti znovu vráceno vlastníkům honebních pozemků. Bylo tedy znovu ustaveno Honební společenstvo. „Velké MS“ bylo zrušeno k 31.3.1992 a od 1.4.1992 vzniklo Myslivecké sdružení Zátiší Hněvošice s 15 členy. Honitba měla výměru 566 ha, byla uznána Honebnímu společenstvu Hněvošice a následně pronajata MS Zátiší Hněvošice.

 • Poslední změna, i když méně podstatná, nastala zákonem č.449/2001 Sb., o myslivosti, kdy stávající honitba byla potvrzena Magistrátem města Opavy. V současné době tedy MS Zátiší Hněvošice myslivecky hospodaří na cca 600ha honebních pozemků (honitbu vlastní Honební společenstvo Hněvošice), postupně se doplňovalo až na současných 22 členů.
 • LOV ZVĚŘE

 • Do r.1970 převládal lov zvěře drobné (zajíc polní, králík divoký, koroptev polní, bažant obecný). Výřady zejména zajíců byly vysoké – v 50 a 60letech 200-300ks, ještě v 70letech téměř 150ks. Každoročně se prováděl i odchyt zajíců pro Interlov (prodej do zahraničí). Ze spárkaté zvěře se lovila jen zvěř srnčí do 10ks ročně.

 • Změna nastala postupně od 80let minulého století razantním poklesem drobné zvěře – nejdříve koroptví a králíků, pak zajíců a bažantů. Postupně se ale zvedaly stavy a odlovy zvěře spárkaté – srnčí a divokých prasat.

 • Za uplynulé desetiletí (2003-2012) bylo v honitbě odloveno ročně v průměru 22 zajíců, 52 bažantích kohoutů (to ale díky každoročnímu krotkému chovu bažantů a následnému vypouštění do honitby – cca 80-90ks). Králík divoký a koroptev polní se v současné době neloví. Ze spárkaté zvěře pak 17ks srnčí zvěře a 4 divoká prasata (první divoké prase bylo v Hněvošicích uloveno v r.1958, další pak až v r.1971 - zatím rekordní byl rok 2012, kdy bylo odloveno celkem 16ks – to v honitbě, kde by divoká prasata se neměla vyskytovat vůbec).
 • V Hněvošicích 9.6.2013
  zpracoval: ing. Daněk G.